November, 2007: Danto, Katz, and Yablonsky » Installation shot, Antony Gormley, Blind Light, 2007, Courtesy Sean Kelly Gallery, New York

Installation shot, Antony Gormley, Blind Light, 2007, Courtesy Sean Kelly Gallery, New York

Installation shot, Antony Gormley, Blind Light, 2007, Courtesy Sean Kelly Gallery, New York